## addHidden('name值' [, '默认值', '额外css类']) 标识符:`hidden` | 参数 | 含义 | 类型 | | --- | --- | --- | | name | name值 | string | | default | 默认值 | string | | extra_class | 额外css类 | string | 这是表单构造器里面参数最少的表单项,基本填写一个name值即可 ~~~ return ZBuilder::make('form') ->addHidden('id') ->fetch(); ~~~ 当然,一般只是在编辑页面这么用。如果在添加页面,需要添加一些隐藏表单项,可以给一个默认值,比如用户注册的时候,默认设置类型为个人用户,这里type为1表示个人用户。 ~~~ return ZBuilder::make('form') ->addHidden('type', 1) ->fetch(); ~~~