## node.js基于express + multer的文件上传参考文章: > https://www.cnblogs.com/chyingp/p/express-multer-file-upload.html ## 解决80端口问题 > https://blog.csdn.net/samuelandkevin/article/details/8027977 ## css 层级选择 https://www.cnblogs.com/hobi24/p/8145698.html 一、选择元素父级的子元素(包含其它不相同的元素) 二、选择父级元素的相同子元素(不包含不相同的子元素) ## new Buffer已弃用 > 使用Buffer.alloc() 、Buffer.allocUnsafe() 、Buffer.from() 来替代 ![](https://img.kancloud.cn/53/70/5370ce30ef58909926d8c9d70bf10f8c_821x521.png)