- [Node.js 包教不包会](https://github.com/alsotang/node-lessons) - [篇幅比较少](http://rainweb.cn/article/category/Nodejs) - [node express 入门教程](http://www.w3cfuns.com/article-5598538-1-1.html) - [nodejs定时任务](http://my.oschina.net/u/568264/blog/193773) - [一个nodejs博客](http://60sky.com/) - [【NodeJS 学习笔记04】新闻发布系统](http://www.cnblogs.com/yexiaochai/p/3536547.html) - [过年7天乐,学nodejs 也快乐](http://www.cnblogs.com/qqloving/p/3541099.html) - [七天学会NodeJS](https://github.com/nqdeng/7-days-nodejs) - [Nodejs学习笔记(二)--- 事件模块](http://www.cnblogs.com/zhongweiv/p/nodejs_events.html) - [nodejs入门](http://www.cnblogs.com/liusuqi/p/3735491.html) - [angularjs nodejs](https://github.com/zensh/jsgen) - [从零开始nodejs系列文章](http://blog.fens.me/series-nodejs/) - [理解nodejs](http://debuggable.com/posts/understanding-node-js:4bd98440-45e4-4a9a-8ef7-0f7ecbdd56cb) - [nodejs事件轮询](http://blog.mixu.net/2011/02/01/understanding-the-node-js-event-loop/) - [node入门](http://www.nodebeginner.org/index-zh-cn.html) - [nodejs cms](http://ourjs.com/detail/53e1f281c5910a9806000001) - [Node初学者入门,一本全面的NodeJS教程](http://ourjs.com/detail/529ca5950cb6498814000005) - [NodeJS的代码调试和性能调优](http://www.barretlee.com/blog/2015/10/07/debug-nodejs-in-command-line/) - [runs Node.js programs through Chromium DevTools](https://github.com/Jam3/devtool)