# Firebug监控网络情况 Firebug可以监控网页中每个文件加载的时间。 打开Firebug。点击"网络",然后确定已经启用,重新载入当前页面。Firebug显示如下所示: ![firefox-net](https://box.kancloud.cn/2015-12-13_566d21d7771df.jpg)