[TOC] # golang ## 安装go1.8.3 > 根据自己电脑的配置 选择版本 > [官方下载地址 墙外 https://golang.org/dl/](https://golang.org/dl/) > [镜像下载地址 https://golang.google.cn/dl/](https://golang.google.cn/dl/) 1. 点击安装程序 ![](https://box.kancloud.cn/37a62684f916b40f476cc9bd4cf6f288_473x371.png) 2. 同意许可协议(Next) ![](https://box.kancloud.cn/1cee218689c46801709d6eab288b2104_488x383.png) 3. 修改安装路径(Next) ![](https://box.kancloud.cn/3d5a08e54dfe213063c65faf0b0bc7eb_469x370.png) 4. 执行安装程序(Install) ![](https://box.kancloud.cn/90ce8f891a9a1aaa7aa0a9d9355c2721_483x375.png) 5. 等待安装完成(Ffinish) ![](https://box.kancloud.cn/df05f281098d8c63e0eb35b725a49428_484x378.png) 6. 测试安装结果( `Win + R => cmd =>go version`) ![](https://box.kancloud.cn/23c855eb8e00c739adfdd74fc70dd1eb_379x89.png) 7. 配置GOPATH * 在电脑上新建一个文件夹如`D:\GoPath` * 把自己生成的用户环境变量 `GOPATH`删掉 ![](https://box.kancloud.cn/aaf8a714d744b1aae2770edc10422607_268x97.png) * 添加系统环境变量(GOPATH) ![](https://box.kancloud.cn/436d49ce55fcbe719d4db8f035fc8890_300x161.png) ## 安装IDE > liteide > [liteide下载地址 http://liteide.org/cn/download/](http://liteide.org/cn/download/) 1. 复制liteide到某个目录如`D:\liteide` 2. 创建运行程序快捷方式到桌面 ![](https://box.kancloud.cn/808228e6aa9904e0a8486cd7902458c5_498x501.png) 3. 桌面打开liteide ![](https://box.kancloud.cn/741f967dcac00f8845bb11aee0661db5_431x230.png) 4. 新建`helloword` * 文件->新建 ![](https://box.kancloud.cn/3d165a09a338c279c9462093f5d38772_250x256.png) * 注意选择顺序 ![](https://box.kancloud.cn/a1416566ed572f0eeac628c24e5d6d22_481x383.png) * 加载项目 ![](https://box.kancloud.cn/68405c58fe283962e236098d75e8582d_354x110.png) * 点击`BR`运行项目 ![](https://box.kancloud.cn/d3972df392fb6d75a1f90fbe1fde317b_626x443.png) # Git > git 版本管理工具,这里我们主要用来管理go的package > [git下载地址 https://git-for-windows.github.io/](https://git-for-windows.github.io/) 1. 点击安装程序(Next) ![](https://box.kancloud.cn/bdf6cb1dab1012c11b0d188ca81b37a3_450x351.png) 2. 修改安装路径(Next) ![](https://box.kancloud.cn/1c6b55b1379051425c171bc870ea98b6_468x363.png) 3. 差不多一直下一步下一步(Next)请自己选择 ![](https://box.kancloud.cn/aa41697f1c4ad626e3397c80aee88b0d_465x360.png) ![](https://box.kancloud.cn/76181b03858f457942fa38e5dd26cbe1_434x339.png) ![](https://box.kancloud.cn/ad728757ac97c0f440cba1d8b110b224_467x365.png) ![](https://box.kancloud.cn/4f4bca0192fa920f5840a5c8dfafbd2b_480x382.png) 4. 选择 `Use Windows default console window` ![](https://box.kancloud.cn/8b332714b9c17c8382e7374c18e210da_484x375.png) 5. 执行安装(Install) ![](https://box.kancloud.cn/8437534fbaeebf6b656a7f0123dec59e_479x375.png) 6. 安装完成(Finish) ![](https://box.kancloud.cn/c8986037ea6bd888d3214f2739de5782_454x353.png) # 数据库 ## MySql(MariaDB) > MariaDB 和MySql属于不同的分支,这个安装方便很多 > [MariaDB下载地址 https://downloads.mariadb.org/](https://downloads.mariadb.org/) 1. 点击安装程序(Next) ![](https://box.kancloud.cn/df6861668bfbcfc1ac60b2d8d78f63a2_361x282.png) 2. 同意许可协议(Next) ![](https://box.kancloud.cn/aa76999171da9ee5689878b03b6237f7_361x281.png) 3. 修改安装路径(Browse -> Next) ![](https://box.kancloud.cn/0d0c61ff05812e3176498b565640a17f_383x298.png) ![](https://box.kancloud.cn/88205036ca6e44dc98ff04fc6d467794_381x298.png) ![](https://box.kancloud.cn/bca3f090be6cf8793ec2e4ed3e17356a_387x300.png) 4. 设置密码和字符打勾(Next) ![](https://box.kancloud.cn/65f3161f5eb5a47c3f02b9fbd88049e1_385x301.png) 5. 设置Service名称和其他信息,一般不用修改(Next) ![](https://box.kancloud.cn/5f4c22b233b28369ef41112a4c3c5e65_383x297.png) 6. 看需要打勾,一般不用(Next) ![](https://box.kancloud.cn/e9318b4dcfca31102861faee03e5d505_384x298.png) 7. 等待安装并完成(Finish) ![](https://box.kancloud.cn/10e9a9e469b2595068039d478c0260d5_389x304.png) 8. 验证安装成功( `Win + R => cmd =>mysql -V`)显示版本号就成功了 ![](https://box.kancloud.cn/59377dfed3437e4ebf48db9548c32225_431x55.png) ## Navicat Mysql > Mysql可视化管理工具 1. 点击安装程序(Next) ![](https://box.kancloud.cn/c63064d6accdacc6970c2a1f3eabf1f0_392x302.png) 2. 同意许可协议(Next) ![](https://box.kancloud.cn/4d27056a7471d5d443bfa35ef0ec17c1_389x286.png) 3. 修改安装路径(Next) ![](https://box.kancloud.cn/93cdf0718dccf1e96f3610622fe95f7a_372x289.png) 4. 一直下一步(Next) ![](https://box.kancloud.cn/9fef692793dc3bdefbdbcaad77264dba_369x285.png) ![](https://box.kancloud.cn/60bf57f1f09fb646c1832da9550d4d70_363x282.png) 5. 执行安装程序(安装) ![](https://box.kancloud.cn/3d9fe077f19a893ff9aac872db195258_376x291.png) 6. 安装完成(完成) ![](https://box.kancloud.cn/f1fb0c3c137f8d1687aeea76e00c1997_375x291.png) 7. 激活破解 * 破解程序 ![](https://box.kancloud.cn/c061ec1c601306ff9bc1031e016330fc_385x179.png) * 找到`Navicat`并选择打开 ![](https://box.kancloud.cn/46f3d46fa51964654121b72233f58532_343x134.png) * 破解成功 ![](https://box.kancloud.cn/5f9461a44a9b0880fc5dc64e790e4bb9_174x118.png) 8. 运行`Navicat`并选择创建`MariaDB`连接 ![](https://box.kancloud.cn/df3282fa9c4d8ce96820ef29fd55c691_351x218.png) 9. 填写链接信息并测试连接 ![](https://box.kancloud.cn/21a15b1453c7405ca7b6233ec8e5c047_357x324.png) ![](https://box.kancloud.cn/29c14fc17d878de5408d41190cbcebcc_150x97.png) 10. 点击**连接名**可连接数据库进行操作 ![](https://box.kancloud.cn/611ed54b06c224c1ff12d247b0cfb048_377x246.png)