“\n”是一个“反斜杠”和一个“n”,是两个字符,怎么换成一个真正的换行符。 看你是要替换成普通换行符还是网页html换行符,普通换行符使用PHP_EOL常量,网页换行符使用"<br />"。 ``` <?php $str = '爱E族 \n aiezu.com'; var_dump($str); $str1 = str_replace('\n', PHP_EOL, $str); //替换成普通文本换行符 var_dump($str1); $str2 = str_replace('\n', '<br />', $str); //替换成网页html换行符 var_dump($str2); ``` 输出: ``` string(20) "爱E族 \n aiezu.com" string(19) "爱E族 aiezu.com" string(24) "爱E族 <br /> aiezu.com" ```