Linux find+rm -rf 执行组合删除 [ 语法 ] # find 对应目录 -mtime + 天数 -name " 文件名 " -exec rm -rf {} \; [ 举例说明 ] # find /usr/local/backups -mtime +10 -name "*.*" -exec rm -rf {} \; -- 将 /usr/local/backups 目录下所有 10 天前带 "." 的文件删除 [ 参数说明 ] find --linux 的查找命令,用户查找指定条件的文件  /usr/local/backups -- 想要进行清理的任意目录  -mtime -- 标准语句写法  + 10 -- 查找 10 天前的文件,这里用数字代表天数  "*.*" -- 希望查找的数据类型, "*" 表示查找所有文件  -exec -- 固定写法  rm -rf -- 强制删除文件,包括目录  {} \; -- 固定写法,一对大括号 + 空格 +\