* [Jenkins+postman+newman之API全自动化测试](http://blog.csdn.net/wanglin_lin/article/details/51959342) * [基于Postman的API自动化测试](https://segmentfault.com/a/1190000005055899) * [Wireshark网络抓包从入门到熟练](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MjEzNzA1MA==&mid=2650264247&idx=1&sn=2c8d91f15647a6fadd435f8d09b2e695&chksm=f4068382c3710a9477b9b69aa4022301516edd94b96221ccc8e99526bfa54d65a9c0ce420536#rd) * [一步一步教你 https 抓包](http://mp.weixin.qq.com/s/UHsFZkAA4N1N0nzeFbRhOg) - [和Charles同样强大的iOS免费抓包工具mitmproxy](http://mrpeak.cn/blog/mitmproxy/) - [从 wireshark 抓包开始学习 https](http://tmq.qq.com/2016/12/https_from_wireshark/) - [Charles 从入门到精通](http://blog.devtang.com/2015/11/14/charles-introduction/) - [前端调试告别笨办法](https://juejin.im/post/594fbe266fb9a06bbf6fca45)