mysql部署 ``` mkdir -p /soft/mysql/data [root@iz2ze5bzimx382jb9z29anz mysql\# cat /soft/mysql/my.cnf #my.cnf [mysqld] pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock datadir = /var/lib/mysql docker run -d --restart=always -p 3306:3306 -v /soft/mysql/my.cnf:/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf -v /soft/mysql/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root --name mysql mysql:5.7.22 --lower_case_table_names=1 ```